Waarom AMC?


Waarom AMC?

Meer doen met minder
In de huidige economie kan dit statement als ‘gemeenschappelijk' gegeven beschouwd worden. In lijn hiermee geldt het 'in control' zijn voor wat betreft de kosteneffectiviteit van assets net zo goed voor profit als non-profit organisaties. Met de AMC aanpak is elke euro te verantwoorden, maar ook te verdedigen, doordat de relatie tussen operationele eisen, gesteld door de klant/gebruiker en kosten (mensen, middelen en materiaal) eenduidig is aan te geven.
Voor organisaties die werken met veel kapitaalintensief materieel zal de eerstkomende jaren het doel zijn:

"Reduce Cost, Improve Performance"

Van ‘job' naar ‘shop' management
AMC focust op de ‘job' van organisaties die verantwoordelijk zijn voor kapitaalgoederen, zoals; fabrieken, productielijnen, schepen, vliegtuigen, etc.. Veelal is dat materieel zeer complex en zijn er gedurende de ‘life cycle' vele ‘shops' bij betrokken. AMC is daarom gebaseerd op een integrale systeemaanpak. Hier komt AMC dan ook in aanraking met de bedrijfsconcepten, gericht op het shop management, zoals; ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relation Management), TQM (Total Quality Management), ILS (Integrated Logistics Support), etc.. Een integrale aanpak in de vorm van een groeimodel, lijkt de oplossing. Dit met behulp van zelfsturende teams, bemand door professionals, vanuit een lerende organisatie.

Met vele voorbeelden uit de praktijk wordt de AMC aanpak toegelicht (zoals beschreven in het AMC base-book) en tijdens workshops gedemonstreerd. Ook het benodigde instrumentarium, zoals; web portals, web applicaties en de daarbij behorende trainingsprogramma's komen daarbij aan de orde.

Het gemeenschappelijk belang
Zoals reeds gesteld gaat het bij AMC om het verbeteren van de kosteneffectiviteit van assets en daarmee de gehele bedrijfsvoering. Vanuit verschillende sectoren zijn een groot aantal experts uitgenodigd om de ogenschijnlijk zeer uiteenlopende problemen te adresseren en daarvoor oplossingen aan te dragen. Zo zullen er gedurende de gehele dag presentaties, demonstraties en workshops gegeven worden vanuit de verschillende bedrijfssectoren zoals; energie, industrie, distributie, transport, defensie/veiligheid, maritiem/offshore, infra/vastgoed, etc.. Het streven van het AMC Centre is dan ook een kern van expert bedrijven te formeren, die kunnen ondersteunen bij het, op kosteneffectieve wijze, realiseren van AMC implementaties.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre