Report AMC 2003


photos/D031106-A1044.jpg
Plenair gedeelte AMC 2003
photos/D031106-A1011.jpg
Standbezoek in de expositieruimte.

Asset Management Control , kortweg AMC, wordt vanuit Den Helder op de kaart gezet! 

"een duidelijke totaalaanpak"
"de teamgeest hier spreekt me enorm aan"
"een compleet verhaal waarin alles op z'n plaats valt"
"de voorgestelde besparingen zijn aan de voorzichtige kant"
"een prima gelegenheid en juiste sfeer om collega's te ontmoeten"
"AMC is een logische samenstelling van methoden, producten en diensten"

Dit zijn zomaar een aantal willekeurige reacties gehoord tijdens het tweede AMC seminar, gehouden op 6 november in de Dukdalf, met wederom meer dan 150 bezoekers bestaande uit een gezonde mix van industrie, overheid en AMC specialisten.

De organisatie lag in handen van de Associatie Technologie Overdracht (ATO) in samenwerking met de Nederlandse Industriële Inschakeling Defensieopdrachten (NIID) en de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO).

Het programma stond in het teken van innovatie en praktijkervaring, waaruit de volgende speerpunten zijn afgeleid:
• voor specialisten door specialisten
• synergie i.p.v. competitie
• tonen van noviteiten
• overdragen van kennis en praktijkervaring.

Meer doen met minder

Het seminar werd geopend door commandeur Willem Dekker, vlagofficier van de Technische Dienst bij de Koninklijke Marine. Hij benadrukte het belang van 'in control' zijn voor wat betreft de kosteneffectiviteit van de marinevloot. Met de AMC aanpak is elke euro te verdedigen doordat de relatie tussen operationele eisen, gesteld door de politiek (klant) en kosten (mensen, middelen en materiaal) eenduidig is aan te geven.
Ook voor de KM zal de eerstkomende jaren het doel zijn: "Reduce Cost, Improve Performance".

Van concept naar praktijk

AMC 'a through life effort' was de titel van de eerste presentatie. John Stavenuiter -de grondlegger van AMC en hierop gepromoveerd- ging hiermee in op de beoogde en inmiddels beproefde systeemaanpak. Het idee is vrij eenvoudig maar de implementatie blijkt toch vrij complex! Zijn argumentatie is dat het 'in control' hebben van kapitaalgoederen, zoals; fabrieken, productielijnen, schepen, vliegtuigen, etc., nooit eenvoudig was en ook niet zal worden. Een 'through life effort' aanpak is het alternatief, op basis van zelfsturende teams bemand door professionals vanuit een lerende organisatie.

Met de nodige illustratieve voorbeelden uit de praktijk werd het AMC concept, zoals beschreven in zijn AMC base-book, nog eens duidelijk uiteengezet. Ook het benodigde instrumentarium, zoals web portals en applicaties en de daarbij behorende trainingsprogramma's, werden in een logisch geheel geplaatst.

De visie, het plan en de uitvoering

De AMC aanpak is ontwikkeld vanuit het Marinebedrijf. De eerste stappen in die richting dateren van begin jaren negentig. Nu, tien jaar later, heeft het Marinebedrijf AMC geïmplementeerd voor de integrale instandhouding (i2) van het wapensysteem van de M-fregatten, op basis van prestatiecontracten. Kolonel Fred Matthee (Directeur Divisie SEWACO ) en Hoofd Maintenance Engineering Albert Stam, vertelden over hun visie, aanpak en ervaringen in relatie tot AMC. De visie was dat de instandhouding van de vloot beter en meer kosteneffectief kon worden uitgevoerd. De eerste vraag die opkwam was hoe effectief doen we het nu en tegen welke kosten. Uiteraard heeft de KM hier "overall" gezien wel inzicht in, maar of elke activiteit ook de gewenste toegevoegde waarde levert was niet duidelijk. M.a.w. de dingen goed doen wil nog niet zeggen dat we de goede dingen doen!

De kern van i2 is een LCM-model van de SEWACO-systemen wat door alle betrokkenen geraadpleegd kan worden op het KM-intranet. Het LCM-model levert op elk systeemniveau een actueel overzicht van de normen en resultaten. Zo ziet de Systeemmanager welke functies gedegradeerd zijn en welke installaties daar verantwoordelijk voor zijn. De verantwoordelijke Installatiemanager daarentegen ziet meteen welke activiteiten niet naar wens verlopen en kan hier meteen actie op ondernemen. Het geheel komt in feite neer op het continu en gericht bestrijden van Availability Killers en Cost Drivers. Om dit 'spel' te kunnen spelen heeft het Marinebedrijf een bedrijfseigen spelopzet ontwikkeld en geïmplementeerd. De kern hiervan is het Instandhoudingsconcept, wat de basis is voor een Performance Based Service Contract per installatie.

Synergie i.p.v. competitie

Zoals het een Associatie Technologie Overdracht (ATO) betaamt was er ook veel plaats ingeruimd voor specialisten van aanverwante vakgebieden. De gehele middagsessie werd ingevuld door lezingen van externe sprekers en demonstraties van gerelateerde methoden en technieken, die met elkaar de complete AMC aanpak schetsten. Het streven van ATO is dan ook een kern van bedrijven te formeren waarmee AMC implementaties op kosteneffectieve wijze te realiseren zijn.

Onderstaande tabel geeft een indruk van de aanwezige specialisaties, kennis en kunde en door welk bedrijf vertegenwoordigd.

Who is doing What in the AMC field of action?

AMC Business opportunities - TC-one
Organisatie innovatie op basis van een win/win doelstelling- BucoMar
Systems Analysis aanpak voor zowel de ontwerper, gebruiker als onderhouder- ADSE
Opstellen van onderhoudsprogramma’s i.r.t. de gehele asset life cycle- Delta Consult
Opzetten en beheer van Service Contracten- GTI Noord West
Integrale Instandhouding op basis van een LCM-model en prestatiecontracten- Marinebedrijf
Datamanagement m.b.v. System Portals op basis van web based PDM- Marinebedrijf
Toepassing van System/Enterprise Portals als de virtuele ladekast- SUN Microsystems
Relationele database oplossingen, met name in combinatie met web portals- Progress
Informatie en demonstratie van geavanceerde product LCM systemen- EDS PLM
Implementatie van onderhoudsmanagementsystemen op basis van RIMSES- StorkReal
Maintenance Management systemen, methoden en technieken- IlionX/I.E.S.
Reliability & Safety Analysis in relatie tot onderhoud- Bi-Cycle
Overdracht van kennis en ervaring op gebied van doelmatig onderhoud- NVDO
AMC workshops & certified training programs- ROC Kop van N-H
AMC Master Course 'the highest level of education'- AMKC/HZ
 

Nabeschouwing door de dagvoorzitter

Na een dag lang alle zaken in goede banen te hebben geleid was het woord aan professor Walther Ploos van Amstel. Vanuit zijn TNO achtergrond en zijn stoel Systeem Logistiek aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, analyseerde hij op kernachtige wijze de dag. Een prima opbouw van presentaties en informatieoverdracht, voor sommige misschien wel wat te veel. Jammer dat de leveranciers van materieelscomponenten zo slecht vertegenwoordigd waren! Waar zijn b.v. de motoren, hydraulica en elektronica jongens? Een advies voor volgend jaar is meer praktijkervaring te presenteren.

Het advies meer praktijkervaring te presenteren zal de organisatie zeker ter harte willen nemen. Met name omdat alles erop wijst dat het ook ingevuld gaat worden! Buiten het Marinebedrijf hebben de eerste bedrijven al contact gezocht voor een AMC pilot, is er veel interesse voor de AMC opleidingen en zal er in 2004 een AMC Service Center opgericht worden te Den Helder.  

Al met al kan de organisatie terugkijken op een geslaagd seminar en met het Seminar AMC 2004 in het verschiet lijkt het erop dat ATO erin geslaagd is een bron van duurzame werkgelegenheid voor Den Helder te hebben aangeboord!

 

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre